Hyperloop behöver en nordisk förbundsstat

Ett framtida integrerat Norden som sammanlänkas med hjälp av en Hyperloopförbindelse och som leder den gröna omställningen av världsekonomin är en fantastisk vision. Yggdrasil.fi genomförde i samarbete med Centrum för Nordenstudier (CENS) vid Helsingfors universitet seminariet ”Nordiskt ekonomiskt ledarskap – frågor och svar” den 7.3.2017. Som föreläsare deltog Hilde Kjerlsberg från Nordiska investeringsbanken och Risto […]

En nordisk förbundsstatsidentitet är nyckeln till en framgångsrik migrations- och integrationspolitik

För att överleva och blomstra måste den nordiska välfärdsmodellen kompletteras med en nordisk integrations- och migrationsmodell. Genom att anlägga ett nordiskt helhetsperspektiv på migration och integration hittar man flera omedelbara migrations- och integrationspolitiska fördelar och möjligheter vilka kan förverkligas inom ramen för en nordisk förbundsstat. Yggdrasil argumenterar i pamfletten Det nordiska skapar nya möjligheter för […]

Historiskt förslag om nordisk förbundsstat

Nordiska parlamentariker driver förbundsstatsfrågan vidare i Nordiska rådet genom att föreslå tillsättandet av en utredning om konkreta alternativ för hur en nordisk förbundsstat kunde se ut. De nio rådsmedlemmarnas initiativ bygger på de senaste årens debatt om en nordisk förbundsstat och tidpunkten för att förnya och fördjupa debatten är väl vald. I egenskap av parlamentariker vid Nordiska rådet […]

Fortsatt diskussion om förutsättningarna för nordisk förbundsstat inför internationell publik

I ett blogginlägg för Project Syndicate riktat till internationella läsare analyserar tvärvetenskapliga akademikern Nils Göran Areskoug förutsättningarna för bildandet av förbundsstaten Norden. Areskoug hänvisar till Gunnar Wetterbergs idéer i hans bok med samma namn. (Förbundsstaten Norden 2010). Areskougs redogör för sin internationella publik för likheterna och olikheterna mellan de nordiska länderna. Hans analys leder in på en diskussion om huruvida […]

  • Facebook