Om Yggdrasil.fi

De senaste 100 åren har de nordiska länderna strävat att uppnå rättvisa, gott liv och personlig frihet under ansvar för alla genom upplysning och folkstyrelse. Den nordiska demokratin och välfärden bygger på gemensamma beslut som tar till vara alla individers inneboende potential och intressen. Yggdrasil är ett projekt rotat i en humanistisk och liberal värdegrund.

Yggdrasil är en självständig, nationellt och partipolitiskt obunden folktankesmedja som gör egna undersökningar samt understöder nuvarande och framtida nordiska samarbetsorganisationer som arbetar för nordiskt samarbete och integration Det webbaserade redaktionsrådet är Yggdrasils rådgivande organ och källan för idébildandet och det arbete som redaktionen bearbetar och förverkligar. Yggdrasil är en ensakstankesmedja och vårt huvudsakliga fokus är nordiska frågor.

Sedan 2015 är våra kunskapsområden: nordisk integration; förbundsstaten Norden; nordisk offentlighet och Norden i världen. Inom respektive kunskapsområden berör vi bland annat frågor om demokrati, sysselsättningspolitik, företagsverksamhet, jämställdhet, hållbar tillväxt, invandring och säkerhetspolitik.

Yggdrasil är en virtuell samlingsplats för idébildande gällande nordiskt samarbete och nordiska samarbetsfrågor. Som folktankesmedja uppmanas allmänheten att delta i diskussionerna och utvecklandet av det nordiska konceptet genom att kontakta redaktionen via vår hemsida eller de sociala medierna. Däri finns även folktankesmedjans rötter – alla kan delta i idébildandet. Det nätbaserade diskussionsforumets fria åsiktsutbyte är en av Yggdrasils grundvalar, och vi uppmanar deltagarna till att upprätthålla en hövlig ton och fokusera på det nordiska.

Kontakta oss via yggdrasil.fi eller redaktionen@yggdrasil.fi och följ oss på Facebook. Webbportalen Yggdrasil.fi upprätthålls av föreningen Yggdrasil, en registrerad förening i Åbo, Finland.

Redaktionen för Yggdrasil.fi

www.yggdrasil.fi drivs med hjälp av ett öppet redaktionsråd som tillsammans med den nordiskt intresserade allmänheten är den drivande kraften bakom idébildningen för undersökningar och artiklar som publiceras av folktankesmedjan www.yggdrasil.fi. Den redaktionsrådet assisteras av en kärnredaktion som förverkligar den redaktionsrådets idéer för artiklar och undersökningar av olika slag (t.ex. enkäter, och intervjuer) som uppkommit i diskussioner med den nordiskt intresserade allmänheten.

Redaktionsrådet

Redaktionsrådet består av personer som förenas av att de har alla arbetat med nordiska samarbetsfrågor i någon form och deras gemensamma intresse är nordiska samarbetsidéer. I redaktionen hittar man b.l.a. journalister, kulturarbetare, akademiker, lärare, studerande, representanter ur näringslivet, och f.d. och nuvarande medarbetare och representanter för olika medborgarorganisationer med nordisk anknytning.

Man får gärna ansöka om medlemskap i den redaktionsrådets arbetsgrupp på Facebook ”Yggdrasilredaktionen”. Redaktionens medlemmar väljer själva när och hur mycket de vill vara med och arbeta med Yggdrasils verksamhet.

Om man vill komma med enstaka nyhetstips, idéer för undersökningar och artiklar, kommentarer angående Yggdrasils arbete eller önskar ge feedback om funktionaliteten på sidan yggdrasil.fi och dess närvaro i social media får man gärna höra av sig på Yggdrasils egen Facebooksida eller via mejl på redaktionen@yggdrasil.fi.

Redaktionen

Redaktion skriver artiklar och genomför undersökningar baserade på den nordiskt intresserade allmänhetens och redaktionsrådets diskussioner och idéer.

Christian Sourander –  Ordförande för Yggdrasil rf och verksamhetsledare för Yggdrasil.fi  Christian fokuserar som webbredaktör för Yggdrasil på förhållandet mellan EU och nordiskt samarbete och på nordiskt ekonomiskt samarbete. christian.sourander@yggdrasil.fi

Jakob Buhl – webbredaktör på Yggdrasil.fi. Jakob er magister i nordisk sprog og nordisk litteratur (SDU-Odense) med studieophold i Finland (bl.a. Åbo Akademi) og på Færøerne samt folkehøjskoleophold i Sydslesvig. Har skrevet speciale om domænetab i sprog. Har undervist i dansk sprogforståelse på en nordisk koncern i Stockholm, været assistent for Nordjobb på Foreningen Nordens landskontor og medarbejder for Foreningen Nordens Ungdom (FNU) samme sted, været nordisk medarbejder på Folkebevægelsens landssekretariat, siddet i FNUs landsstyrelse og i tidsskiriftet „Frit Nordens“ redaktion. Har derfor en meget bred indgang til Norden og dækker både politik, sprog, kultur, internationale organisationer og folkelige bevægelser. Derudover også en baggrund inden for arbejdsmarkedspolitik, naturgenopretning, natur/miljø og guidning. jakob.buhl@yggdrasil.fi 

Markus Söderman – webbredaktör på Yggdrasil.fi. Markus studerar vid Helsingfors universitet med nordiska språk som huvudämne och skriver sin kandidatavhandling om företags språkval i kontakt med sina kunder. Markus arbetar vid sidan av studierna med grannspråksförståelsen genom att driva projekt Nordsnakk.com och för Kulturkontakt nords räkning. Som webbredaktör för Yggdrasil har Markus valt att fokusera på grannspråksförståelse i Norden och språkpolitik. markus.soderman@yggdrasil.fi

 

 

 

  • Facebook