En nordisk förbundsstatsidentitet är nyckeln till en framgångsrik migrations- och integrationspolitik

För att överleva och blomstra måste den nordiska välfärdsmodellen kompletteras med en nordisk integrations- och migrationsmodell. Genom att anlägga ett nordiskt helhetsperspektiv på migration och integration hittar man flera omedelbara migrations- och integrationspolitiska fördelar och möjligheter vilka kan förverkligas inom ramen för en nordisk förbundsstat. Yggdrasil argumenterar i pamfletten Det nordiska skapar nya möjligheter för […]

Wetterbergs ”Förbundsstaten Norden”, men vad hände sedan?

År 2009 publicerades Gunnar Wetterbergs bok ”Förbundsstaten Norden” som Nordiska ministerrådets årsbok. Sedan dess har frågan om en nordisk förbundsstat och det nordiska samarbetet överlag debatterats flitigt både i den nordiska pressen och på webben samtidigt som det nordiska samarbetet stärkts. Många skribenter har närmat sig idén om en nordisk förbundsstat med försiktighet, men med […]

En nordisk förbundsstat möjliggör trovärdig offentlig stimulanspolitik som en väg ut ur krisen

Vänsterpartierna vill bygga bort arbetslösheten genom offentliga investeringar. Högerpartierna tror inte att sporadisk offentlig stimulanspolitik med lånade pengar fungerar. Båda har rätt. Fungerande offentlig stimulanspolitik förutsätter ett samhällsbygge med helhetsperspektiv och gemensamt långsiktigt mål. EU saknar både helhetsperspektiv och realistiskt mål, men en nordisk förbundsstat uppfyller kriterierna. Historien visar att offentlig stimulanspolitik är framgångsrikt under […]

EU i ett nyliberalt baklås är en katastrof för Nordens ekonomi

Ideologiska ställningstaganden med marknadsfundamentalism i fokus förs fram som absoluta sanningar som inte kan ifrågasättas i debatten om Finlands ekonomi. Delvis därför att Finlands djupa integration med EU i det närmaste omöjliggjort en offentlig debatt om olika alternativ. Även de övriga nordiska länderna lider delvis av samma fenomen. Följden är alternativlöshet och dummare ekonomisk politik […]

Nordiske føderalister mødes i Malmö

Der har gennem årene været afholdt mange møder med henblik på det nordiske samarbejdes fremme, faktisk er det en ældre tradition med et par hundrede år på bagen. Nu lægges der an til et stort møde med et bredt panel af deltagere i et netværk for ”nordiske føderalister i Øresundsregionen”. Yggdrasil har i den anledning stillet […]

Historiskt förslag om nordisk förbundsstat

Nordiska parlamentariker driver förbundsstatsfrågan vidare i Nordiska rådet genom att föreslå tillsättandet av en utredning om konkreta alternativ för hur en nordisk förbundsstat kunde se ut. De nio rådsmedlemmarnas initiativ bygger på de senaste årens debatt om en nordisk förbundsstat och tidpunkten för att förnya och fördjupa debatten är väl vald. I egenskap av parlamentariker vid Nordiska rådet […]

Varannan svensk och finländare redo att lämna EU för ett nordiskt förbund

En ny opinionsundersökning visar att 49 % av svenskarna och 50 % av finländarna kan tänka sig att gå ut ur EU och in i ett nordiskt förbund. En tidigare undersökning i Danmark visar att 47 % av danskarna är redo att göra samma sak. Opinionsundersökningen som genomfördes av TNS Gallup i slutet av mars ställde följande fråga […]

Nordisk samarbejde spændt for nyliberalismens vogn?

Anders Kock, der er styrelsesmedlem i den danske afdeling af Foreningen Frit Norden, har i det seneste nummer af foreningernes fællesnordiske blad, ”Frit Norden” nr. 1. marts 2014, anmeldt Wetterbergs ”Förbundsstaten Norden” og finder mildest talt ikke, at det er nordiske værdier der fremmes. Vi er spændte på, hvilken debat anmeldelsen vil kunne vække. Vi bringer efter […]

Niels I. Meyer foreslår nordisk forbund

Den danske nestor i debatten om alternative og vedvarende energikilder, professor emeritus Niels I. Meyer er i Dagbladet Politiken kommet med et stærkt udspil til et stærkere nordisk samarbejde. Han erkender bl.a., at EU bevæger sig mod en stadig snævrere union på grund af både krise og politiske idéer om målet med EU. Han konstaterer […]

Debat om Norden som realistisk alternativ eller supplement.

Den danske meningsundersøgelse i sidste uge aktualiserer debatten om et forenet Norden med enten et forskelligt tilhørsforhold til EU som i dag, et forenet Norden i EU eller et forenet Norden, hvor alle står udenfor EU i et nordisk statsforbund, Vi vil her kigge på argumenter for og imod og om sidstnævnte scenarie virkelig vil […]

« gå tillbakafortsätt sök »
  • Facebook