Nordiska EU-valskandidater vill ha mera Norden i EU

Publicerat 23 maj, 2014

norden diagram

En ny undersökning visar att det finns stöd för nordiskt samarbete i EU-parlamentet. Över hälften av kandidaterna från Norden är redo att grunda en nordisk tvärpolitisk grupp i EU-parlamentet. Yli puolet Pohjolan eurovaaliehdokkaista tukee pohjoismaisen laajennetun työryhmän muodostamista EU-parlamenttiin (alhaalla artikkeli suomeksi)

En enkätundersökning (rundspørge) som genomförts som ett samarbetsprojekt mellan tankesmedjorna Magma och Yggdrasil visar att över hälften av EU-valskandidaterna i Sverige, Finland och Danmark skulle stöda bildandet av en nordisk tvärpolitisk grupp.

63% procent av de EU-valskandidater från Norden som deltog i enkätundersökningen svarade ja på frågan ”Understöder du tanken om att bilda en nordisk tvärpolitisk grupp i EU-parlamentet?”. I Finland svarade hela 81,8% av deltagarana i undersökningen ja. I Danmark svarade 60,5 % ja. I Sverige svarade 45,3 % ja. Undersökningens resultat kan laddas ner från tankesmedjan Magmas hemsida. EU-parlamentets tvärpolitiska grupper är inte politiska grupper, dvs. EU-partier som t.ex. ALDE eller GUE/NGL, utan sammanslutningar av ledamöter intresserade av någon specifik fråga. För tillfället finns det tvärpolitiska grupper som exempelvis samlats kring olika regioner och miljö- och minoritetsfrågor.

De nordiska EU-parlamentsledamöterna från Sverige, Danmark och Finland har möjlighet att bilda en gemensam nordisk grupp med fokus på nordisk samordning och intressebevakning i EU-parlamentet över partigränserna. De utmaningar och möjligheter som ett EU-medlemskap innebär är i många frågor likartade och gemensamma för alla tre länder. För att kunna bevara och vidareutveckla den globalt hyllade och uppmärksammande nordiska samhällsmodellen inom EU krävs nordiska lösningar. Frågor av central betydelse för den nordiska samhällsmodellen gällande exempelvis medborgarsamhället, offentlighetsprinciper, hälsovård, social trygghet och arbetsmarknadsfrågor avgörs i hög utsträckning i EU. Detsamma gäller frågor kopplade till Norden som geografisk region, exempelvis skyddet av Östersjön och glesbygdsfrågor. En nyligen utförd undersökning av Förbundet för den offentliga sektorn i Finland tyder på att det i varje fall i Finland finns en växande vilja av att bygga broar över partigränserna till förmån för att trygga och vidareutveckla den nordiska samhällsmodellen inom EU.

Även Norge och Island kunde genom den tvärpolitiska nordiska gruppen i EU-parlamentet hålla sig a jour om utvecklingen av för Norden viktiga frågor i EU. Den nordiska tvärpolitiska gruppen kunde även verka för förstärkandet av dialogen mellan EU-parlamentet och de nordiska EU-medborgarna i den nordiska offentlighetsprincipens anda.

Förutom koordinering av frågor som är viktiga för Norden kunde en nordisk grupp i EU-parlamentet fungera som ett skyltfönster och diskussionsforum gentemot övriga europeiska EU-parlamentsledamöter intresserade av den nordiska samhällsmodellen. I somliga fall kunde även nordiska normer och lösningar på olika frågor som gruppen lyfter fram fungera som best practice exempel för hela EU.

Hur den nordiska gruppen genom nätverk och sekretariat kunde knytas till Norge, Island, övriga EU-parlamentsledamöter, Nordiska rådet och direkt till de nordiska medborgarna bör diskuteras. Undersökningsresultaten pekar dock entydigt på att etablerandet av en nordisk tvärpolitisk är en reell möjlighet och att de nordiska EU-valskandidaterna gärna ser ett utvecklat nordiskt samarbete även inom ramarna för EU.

redaktionen(a)yggdrasil.fi

 

Eurovaaliehdokkaat haluavat lisää pohjoismaista yhteistyötä EU:ssa

Magman ja Yggdrasilin ajatushautomoiden yhteistyöprojektina tehty kyselytutkimus osoittaa, että yli puolet EU-vaaliehdokkaista Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa tukisi pohjoismaisen laajennetun työryhmän muodostamista.

63% prosenttia pohjoismaisista EU-vaaliehdokkaista, jotka osallistuivat kyselytutkimukseen, vastasivat kysymykseen ”Kannatatko ajatusta pohjoismaisen laajennetun työryhmän perustamisesta EU-parlamenttiin?” Suomessa 81,8% tutkimukseen vastanneista vastasi kyllä. Tanskassa 60,5% ja Ruotsissa 45,3% vastasivat kyllä. Tutkimuksen tulokset voi ladata Magman kotisivulta. EU-parlamentin laajennetut työryhmät eivät ole poliittisia ryhmiä, eli EU-puolueita, kuten esim. ALDE tai GUE/NGL, vaan jäsenten yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneita jostakin erityisestä kysymyksestä. Tällä hetkellä on olemassa laajennettuja työryhmiä, jotka on muodostettu esimerkiksi eri alueiden ja ympäristö- ja vähemmistökysymysten ympärille.

Ruotsalaisilla, tanskalaisilla ja suomalaisilla EU-parlamentin jäsenillä on mahdollisuus muodostaa yhteinen pohjoismainen ryhmä, jonka keskipisteenä on pohjoismainen koordinointi ja edunvalvonta EU-parlamentissa yli puoluerajojen. Haasteet ja mahdollisuudet, joita EU-jäsenyys tuo mukanaan, ovat monissa kysymyksissä samankaltaisia ja yhteisiä kaikille näille kolmelle maalle. Globaalisti tunnustetun ja huomioidun pohjoismaisen yhteiskuntamallin säilyttämiseksi ja jatkokehittämiseksi EU:ssa vaaditaan pohjoismaisia ratkaisuja. Pohjoismaiselle yhteiskuntamallille keskeisiä merkittäviä kysymyksiä koskien esim. kansalaisyhteiskuntaa, avoimuusperiaatteita, terveydenhoitoa, sosiaalista turvaa ja työmarkkinakysymyksiä ratkaistaan suuressa mittakaavassa EU:ssa. Sama koskee kysymyksiä liittyen Pohjoismaihin maantieteellisenä alueena, esim. Itämeren suojeluun ja haja-asutusalueisiin. Äskettäin tehty tutkimus suomalaisesta julkisesta sektorista viittaa siihen, että Suomessa on joka tapauksessa kasvava halu rakentaa siltoja yli puoluerajojen, jotta pohjoismainen yhteiskuntamalli EU:ssa voidaan turvata, ja että sitä voidaan kehittää jatkuvasti.

Myös Norja ja Islanti voisivat EU-parlamentin laajennettujen työryhmien kautta pitää itsensä ajan tasalla Pohjoismaille tärkeiden kysymysten kehityksestä EU:ssa. Pohjoismainen laajennettu työryhmä voisi myös työskennellä vahvistaakseen dialogia EU-parlamentin ja pohjoismaisten EU-kansalaisten välillä pohjoismaisen avoimuusperiaatteen hengessä.

Pohjoismaille tärkeiden kysymysten koordinnoin lisäksi voisi pohjoismainen ryhmä EU-parlamentissa toimia näyteikkunana ja keskustelufoorumina muille eurooppalaisille EU-parlamenttijäsenille, jotka ovat kiinnostuneet pohjoismaisesta yhteiskuntamallista. Joissakin tapauksissa voisivat ryhmän esiin tuomat pohjoismaiset normit ja ratkaisut eri kysymyksiin toimia best practice-esimerkkinä koko EU:lle.

Siitä, miten pohjoismainen ryhmä verkoston ja sekretariaatin kautta voitaisiin liittää Norjaan, Islantiin, muihin EU-parlamenttijäseniin, Pohjoismaiden neuvostoon ja suoraan Pohjoismaiden kansalaisiin, tulee keskustella. Tutkimustulokset kuitenkin osoittavat, että pohjoismaisen laajennetun työryhmän perustaminen on todellinen mahdollisuus, ja että pohjoismaiset EU-vaaliehdokkaat näkevät mielellään kehittyneen pohjoismaisen yhteistyön myös EU:n sisällä.

redaktionen(a)yggdrasil.fi

Diskussion

  • Facebook