Stödet för idén om en nordisk förbundsstat växer

Publicerat 2 mars, 2014

De senaste tio åren har det genomförts flera opinionsundersökningar i Norden som visar att stödet för ett utvecklat och tätare nordiskt samarbete är starkt och växande. Den senaste undersökningen visar att nästan 50% av danskarna stöder tanken om ett nordiskt statsförbund.

Deltagarna i den danska undersökningen tillfrågades om de skulle stöda ett nordiskt statsförbund bestående av Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige inkluderande t.ex. en gemensam miljö- och utrikespolitik. Det nordiska statsförbundet skulle dessutom ingå handelsavtal med EU och andra länder. 47% av de tillfrågade danskarna svarade ja till detta. Undersökningen genomfördes av tankesmedjan Nyagenda och resultatet av undersökningen publicerades i Berlinske 26.2.2014. 

Hösten 2012 publicerade finskspråkiga dagstidningen Aamulehti en opinionsundersökning som visade på att hela 92% av de tillfrågade finländare gärna skulle se ett utökat nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete. Undersökningen  genomfördes av Finlands försvarsministerium.

Våren  2012 publicerade Dagens Nyheter resultaten av en undersökning om hur svenskarna identifierar sig med olika grupper (t.ex. yreksgrupper och nationaliteter). Resultaten visade att den nordiska identitet i Sverige är stark hos den svenska befolkningen, t.o.m. starkare än den egna yrkesidentiteten.

Hösten 2010, kort efter utgivandet av historikern Gunnar Wetterbergs uppmärksammade bok Förbundsstaten Norden, publicerade Dagens Nyheter resultaten av en undersökning som genomförts av Oxford Research. I opinionsundersökningen svarade  42 procent av de tillfrågade att de ser positivt eller mycket positivt på förbundsstaten Norden. Det starka stödet kom som en överraskning till och med för Wetterberg.

Men redan våren 2004 publicerade Folkebevægelsen mod EU resultaten av opinionsundersökningar som visade att tanken om en nordiskt förbundsstat hade starkt stöd som alternativ till EU i Sverige, Norge och Danmark.

Somliga, likt Gunnar Wetterberg vill sen vill se en stark nordisk förbundsstat inom EU, medan andra vill se ett nordiskt statsförbund utanför EU. Ytterligare ett alternativ för ett framtida nordiskt statsförbund kunde vara att begränsa EU:s maktbefogenheter inom de områden som de nordiska folken anser att nordiskt självbestämmande bör bevaras. I Holland har man redan öppnat för en diskussion kring denna möjlighet.  Sommaren 2013 uppmärksammade det holländska parlamentet en 54-punktsplan som pekar ut de områden där det nationella parlamentet ansåg att EU:s maktbefogenhet gått för långt. De centrala punkterna berörde framförallt arbetsmarknadsfrågor och socialpolitik, vilka även är centrala områden för den nordiska samhällsmodellen.

Stödet för tanken om ett nordiskt statsförbund tycks öka när EU drabbas av problem. Många nordbor upplever att tätare nordiskt samarbete och ett nordiskt statsförbund är en möjlig väg in i framtiden. Det finns alltså alternativ att diskutera och analysera för dem som är intresserade av Nordens politiska, sociala och ekonomiska framtid.

Av: Christian Sourander

christian.sourander(a)yggdrasil.fi 

Diskussion

  • Facebook