En ny öppning i debatten om framtiden för den nordiska välfärdsstaten

Publicerat 10 september, 2013

Norden.org rapporterar om en konferens för experter, forskare och tjänstemän inom hälso- och välfärdssektorn i Norden som samlades för att diskutera en hållbar utveckling av välfärden i Norden i samband med lanseringen av Bö Könbergs kommande utredning av gemensamma lösningar inom hälsområdet. En inbjuden brittisk expert kom med en ny öppning i debatten om framtiden för den nordiska välfärdsstaten.

Konferensen genomfördes i Köpenhamn den 28-29 augusti och man hade bland annat bjudit in Geoff Mulgan från den brittiska tankesmedjan Nesta som b.la. talade om vikten av att:

”Norden ser över sin välfärd och utvecklar den i takt med tiden och att Norden har i dag kanske större behov av att utveckla relationer mellan människor i stället för ökad materiell välfärd”

Programöversikt och mera information om konferensen hittas på norden.org. Det verkar som om det huvudsakliga syftet med konferensen var att skapa nordiska nätverk för experter forskare och tjänstemännen både över nationella gränser och mellan ämnesområden. Men Yggdrasilredaktionen har tidigare förundrat sig över att detta evenemang har varit rätt expertbetonat utan att medborgarnas röst kommit till tals i formen av representanter från allmänheten. ( Hållbar nordisk välfärd, en ny programsatsning från Nordiska ministerrådet lanseras 28-29 augusti, men medborgarnas röst saknas. 27.8.2013)  En förundran som förstärks av att  Mulgans uttalanden kan tolkas som om denna konferens inte bara varit tillägnad nätverkande för experter utan även delvis varit  ett inslag i debatten om den nordiska välfärdsstatens framtid.

Yggdrasilredaktionen har tidigare uppmärksammat debatten om den nordiska välfärdsstatens innehåll och framtid som förts bland annat genom polemik mellan kolumnister i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. (Två radikalt olika synsätt på den nordiska välfärdsmodellen och dess förhållningssätt till globaliseringen. 12.7.2013)

Det verkar som Mulgan nu inför ännu en dimension i denna debatt om välfärdsstatens natur när han med sitt uttalande delvis tar avstånd från diskussionen om vilket sorts ekonomiska system (fri eller styrd modell av marknadsekonomi) som är mest rättvis och ger mest ekonomisk tillväxt.

Mulgan verkar med sitt uttalande räkna med att Norden är rikt nog och att den sammanlagda nyttan med ytterligare BNP tillväxt vore marginell. Ett samhälle med mindre BNP tillväxt men som understöder andra nyttigheter som t.ex. mera tid för sociala relationer, lugn och tid i hemmet kunde vara en väg framåt för nytt tänkande kring välfärdsstaten. Kanske man kunde tänka sig en ny sorts nordisk välfärdsmodell där det sociala skyddet man traditionellt förknippat med den nordiska välfärdsstaten fortfarande finns kvar men de personliga inkomsterna slutar växa eller kanske t.om. krymper en aning. Men istället har man med stöd av lag kortare arbetsdagar, mindre stress, lägre arbetstempo, och mera semester.

En välfärdsmodell som tar avstamp i Mulgans citat skulle eventuellt ha aningen lägre total produktion när det gäller ett traditionellt mått på BNP. Men på samma gång kunde produktivitet för de enskilda arbetstagarna höjas i i och med att sjukfrånvaro som uppstår i samband med ett högt tempo i arbetslivet eventuellt kunde minska.

Diskussion

  • Facebook