Eksperiment Skandinavia

Publicerat 9 juni, 2017 | En kommentar

sek-person-scid-13567 (1)Et tettere nordisk samarbeid er en opplagt vei å gå.

Audun Lindholm, f. 1980 är chefredaktör för Vagant. Artikeln hittas i Vagant 1-2/2017.

«Vi tror på muligheden for et fælles bogmarked og en fælles litterær offentlighed i Skandinavien,» het det i pressemeldingen da Josefine Klougarts New Forest i desember i fjor utkom på dansk – i både Danmark og Norge. «Den ny skandinavisme» – det var uttrykket litteraturkritiker Thomas Bredsdorff brukte da han i Politikens bokbilag 27.01.2017 omtalte forlagene Gladiator og Pelikanens nye satsning, der de publiserer hverandres bøker på originalspråket i sine respektive land, med Klougarts roman som første bok ut.

Samme avis trykket to dager tidligere et debattinnlegg (på norsk) signert Trond Vernegg, formann i Riksmålsforbundet, under tittelen «Vi har alle mye å lære av SKAM»: «Til tross for alle satsningene på å få oss til å forstå nabospråkene er vi blitt dårligere til å kommunisere på skandinavisk. Så snur SKAM det hele på hodet.» De danske leserne av innlegget visste det kanskje ikke, men Riksmålsforbundet har ingen påfallende tradisjon for å følge med i, enn si bejae, ungdomsspråk på fjernsyn; NRKs serie har åpenbart gjort at pipen har fått en annen låt.

SKAM og samarbeidet mellom Gladiator og Pelikanen er kun de synligste blant mange eksempler på at den gjensidige interessen mellom de nordiske landene har tiltatt i styrke. Det Norske Samlaget har lansert en egen gjendiktningsserie for dansk poesi på nynorsk. House of Foundation i Moss gir ut litteratur og filosofi på både dansk, norsk og svensk. Kunstnere utdanner seg i – og ledere av kunstinstitusjoner rekrutteres fra – nabolandene. Musikalske subkulturer og idealistiske ungdomsorganisasjoner kommuniserer ivrig over landegrensene. Også på høyeste politiske nivå intensiveres samtalene: De nordiske samarbeidsministrene besluttet 6.9.2016 å få fortgang i reformarbeidet i Nordisk Ministerråd. Målet er at Norden skal bli verdens mest integrerte region.

Og passende nok: Samme dato (5.4.2017) som Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde arrangerte seminaret «SKAMdinavia» på Schæffergården i Gentofte, nord for København, annonserte Vagant at vi har slått pjaltene sammen med det danske tidsskriftet Salon 55.

Denne kulturelle utviklingen finner neppe sted på grunn av tvingende nødvendighet; snarere skyldes den entusiasme og nysgjerrighet. Like fullt foregår alt dette mot en bakgrunn av storpolitisk usikkerhet og uoverskuelige utfordringer. Klimaendringene stiller oss overfor nødvendigheten av drastiske globale reformer, samtidig som Brexit og Trumps presidentskap innebærer en legitimitetskrise for de internasjonalt orienterte etterkrigsideologiene og -institusjonene. Kreml arbeider strategisk for en multipolar verdensorden, mens Europa ris av økonomiske kriser. Sikkerhetspolitikk er igjen på alles lepper. Over hele verden innser stater at de må reposisjonere seg.

Et tettere nordisk samarbeid er en opplagt vei å gå. Avvikende utenrikspolitikk har for lenge bragt de nordiske landene fra hverandre. I 1949 valgte Norge NATO fremfor Norden – en småstatsrealisme med store konsekvenser for befolkningens kollektive forestillingsverden. Tilsvarende svarte Danmark, Finland, Island og Sverige alle forskjellig på tilnærmingene fra NATO og EEC/EF/EU. Språkfellesskap, delt kulturarv og menneskelige kontakter har vært der i rikt monn, men de hverdagslige ideene som blir til under vingen av en større tanke, har for lenge vært dominert av innflytelsen fra USA. De nordiske landenes samhørighet strekker seg lenger tilbake og går dypere enn det atlantiske samarbeidet – akkurat i denne saken må det være lov å formulere seg som en amerikaner: We hold these truths to be self-evident.

Like selvinnlysende eksisterer motstridende ideer om hva som utgjør Nordens egenart. Som Norden-forskeren Johan Strang minner om i antologien Nordic Cooperation. A European Region in Transition (Routledge, 2016), finnes et venstreorientert Norden, der velferdsstatens utjevning av sosiale forskjeller er den bærende ideen; et progressivt Norden, der likestilling, miljøvern og likebehandling av minoriteter står i høysetet; og et nynasjonalistisk Norden, der vekten legges på fellesskap i og mellom folkene. I tillegg finnes et Norden bundet sammen av livssyn – om det så dreier seg om norrøn livsanskuelse, protestantisk kristendom eller ateisme – og ikke minst Eksperiment Skandinavia, som den danske kulturdebattanten Henrik Stangerup kalte det «første forsøg på at udvide det politiske demokrati til også at være kulturelt»:

Hvad der er sket hjemme med statsstøtten til kunsten er, som Poul Henningsen har sagt, at demokratiet nu anerkender uenigheden som et demokratisk princip og kunsten som garanti for denne uenighed. Der er sket det at demokratiet har fået et kultursyn som diktaturerne har det – med modsat fortegn. Hitler og Stalin vidste hvor vigtigt det var at have en aktiv kulturpolitik. Hvor farlige kunstnerne er. Derfor enstrettede de dem. I demokratiet er denne farlighed en betingelse for demokratiets levedygtighed. Derfor må kunstnerne støttes – i håbet om at de forbliver farlige. (Politiken, 23.04.65)

Skandinavia er verdens avantgardesamfunn, hevdet Stangerup, idet han viste til mulighetene for fri livsutfoldelse – på grunn av levestandard, utdanningstilbud og frihet fra militær, politisk og religiøs tvang. Den skandinaviske individualismen var i grunnvollene skeptisk til autoriteter, men likevel tillitsfull overfor staten. Og nå fulgte kulturpolitikken.

Et par år etter Stangerups artikkel kalte den kulturkonservative norske essayisten Aasmund Brynildsen sosialdemokratiet «en stor byggetomt som vi har glemt at det skal bygges noe på» (Til forsvar for mennesket, 1967). Materiell velstand var for ham lite verdt, om den ikke også ble ledsaget av en streben etter åndelige mål. Deretter kom ungdomsopprøret, som for alvor gjorde kunsten dennesidig – men som ikke desto mindre spredte seg i symbiose med musikk og litteratur av alskens slag. Kulturpolitikk forble gjennom de følgende tiårene et satsningsområde i den nordiske modellen.

I dag er det særlig ett forhold som skriker imot en, om man forsøker å betrakte helheten av det massivt statsstøttede konglomeratet av kultur-, medie- og utdanningsinstitusjoner i de nordiske landene: I et kunstliv med så mange festivaler, biennaler, forlag, kurs, skoler, scener og utstillingsrom, der menneskebilder og virkelighetsforståelser stadig legges under lupen og i støpeskjeen, hvordan kan det ha seg at mediene ikke klarer å omsette dette reservoaret av erfaringer, kunnskap, ideer og visjoner i substansiell debatt og fremtidsrettede samfunnsanalyser – ja, at ideenes infrastruktur bygges ned, nettopp der den skulle komme alle til gode: i kritikken og kulturjournalistikken?

Den finske tenketanken Agenda slapp i vinter rapporten Nordens tid är nu. Der skrev historikeren Gunnar Wetterberg: «Det nordiska samarbetet behöver stora men handfasta projekt. Det är 1900-talets läxa.» En satsning på nye, fellesnordiske kvalitetsmedier kunne være et slikt stort, håndfast prosjekt. Det viktigste for å holde et demokratisk fellesskap i live, er vitale offentligheter. For enten man er tradisjonalist eller avantgardist, nasjonalt sinnet eller kosmopolitt, eller simpelthen har tatt til seg at moderne selvforståelser alltid vil måtte oppstå i møtet mellom vidt ulike attityder og kulturelle impulser: Eksperiment Skandinavia er ennå ikke avsluttet.

Audun Lindholm

Nordea och Wahlroos skall inte tillåtas skattesmita inom Norden

Publicerat 28 april, 2017 | Kommentera

Norden bör harmonisera sina företags- och kapitalinkomstskatter för att undvika att inflytelserika storföretag och förmögna individer frestas till att spela ut de nordiska staterna mot varandra. 

Bild: Viktor Kock

Bild: Viktor Kock

Viktor Kock är ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater.

I samband med Nordeas bolagsstämma i mars 2017 hotade Nordea att flytta sitt huvudkontor från Sverige som en reaktion på att den svenska regeringen har planer på att höja bankavgiften. Den sk resolutionsavgiften som tas av banker som har sitt huvudkontor i Sverige finns till för att skydda de svenska skattebetalarna från kostnader om bankerna hamnar i kris. Med hjälp av denna avgift bygger man alltså upp en buffert med kapital som istället för skattebetalarnas pengar kan användas när nästa finanskris inträffar för att rädda bankerna från konkurs. I takt med att den svenska bolånemarknaden växer kraftigt ökar även riskerna för en svensk bankkris och detta är den självklara bakgrunden till den tilltänkta höjningen av resolutionsavgiften.

Nordea är den absolut största banken i Sverige och Norden och har varit delaktig i att skapa de ökade riskerna. Nu vill man alltså slippa att betala den planerade avgiften. Nordeas styrelseordförande Björn Wahlroos bedömer det som ”mycket, mycket sannolikt” att banken flyttar sitt huvudkontor från Sverige om det inte sker betydande förändringar i den svenska regeringens planer på att höja bankavgiften. Enligt Wahlroos är Helsingfors eller Köpenhamn de två sannolika orterna då Nordea överväger att flytta bort sitt huvudkontor från Sverige. Detta eftersom Danmark och Finland har mindre avgifter än Sverige.

Ansvaret för den löpande tillsynen till jättebanken Nordea och eventuella kriser associerade med Nordeas svenska bolån skulle alltså falla i famnen på Danmark, eller på euroområdet och ECB ifall flytten skulle gå till eurolandet Finland. Nordea skulle fortfarande påverka svensk ekonomi trots att bankens huvudkontor lämnar landet, eftersom banken skulle fortsätta att ha stor verksamhet i Sverige. Liksom tidigare skulle Nordea fortsätta att ta sin del av vinsterna från den överhettade svenska bolånemarknaden. Däremot vill Nordea inte bidra till resolutionsavgiften som finns till för att ta hand om skötseln av en framtida svensk finanskris.

Björn Wahlroos har också själv flyttat för att undvika skatt. Våren 2014 noterade svenska och finska medier att Wahlroos som är finsk medborgare har folkbokfört sig i Sverige. Enligt Dagens Industri är orsaken den svenska beskattningen. I motsats till Finland har man i Sverige inte någon arvs- eller gåvoskatt. Wahlroos har som finsk medborgare åtnjutit alla de fördelar som medborgarskapet inbegriper och införskaffat sin förmögenhet genom affärer i Finland, men vill alltså inte betala skatt i Finland.

Norden behöver en harmonisering av företags- och kapitalinkomstskatterna. Företag och rika individer kan inte tillåtas spela ut de nordiska staterna mot varandra. Förutom den uppenbara faran med att skatteintäkter går förlorade är det också en fara för demokratin. Det allmänna missnöjet och frustrationen med politiken ökar om de rika och mäktiga inte behöver följa demokratiskt överenskomna spelregler för ekonomin.
Jag välkomnar en diskussion med övriga nordiska politiker för vad vi kan göra tillsammans för att skapa en långsiktig nordisk skattepolitik som beaktar det faktum att både finansbranschen och det övriga nordiska näringslivet är starkt nordiskt integrerat. Tillsammans skall vi bygga vidare på den nordiska modellen. Ett ”race to the bottom” mellan de nordiska länderna hör inte hemma i den.

Viktor Kock, ordförande Finlands Svenska Socialdemokrater

Hyperloop behöver en nordisk förbundsstat

Publicerat 23 mars, 2017 | Kommentera

Ett framtida integrerat Norden som sammanlänkas med hjälp av en Hyperloopförbindelse och som leder den gröna omställningen av världsekonomin är en fantastisk vision.

Yggdrasil.fi genomförde i samarbete med Centrum för Nordenstudier (CENS) vid Helsingfors universitet seminariet ”Nordiskt ekonomiskt ledarskap – frågor och svar” den 7.3.2017. Som föreläsare deltog Hilde Kjerlsberg från Nordiska investeringsbanken och Risto E.J. Penttilä, chef för Centralhandelskammaren i Finland. Syftet med seminariet var att diskutera det nordiska samarbetets möjligheter i en samtid där var ekonomisk protektionism ser ut som ett möjligt framtidsscenario. Seminariet genomfördes som en paneldiskussion med Johan Strang från CENS som diskussionsledare. I seminariepubliken återfanns ett flertal välkända profiler inom det nordiska samarbetet. I föreliggande referat över seminariet framför jag även några synpunkter på hur idén om ett nordiskt förbund kunde komplettera det nordiska ekonomiska samarbetet. Ytterligare tankar kring hur ett enat Norden skulle skapa bättre förutsättningar för ekonomin hittas i artikeln ”En nordisk förbundsstat tryggar framtidens ekonomi” HBL 28.1.2017. En ljudinspelning av paneldiskussionen kommer att vara tillgänglig nästa vecka på yggdrasil.fi.

Hilde Kjelsberg inledde sitt anförande med att berätta om Nordiska investeringsbankens (NIB) verksamhet. Syftet med NIB är att tillhandahålla finansiering för projekt som bidrar till den gröna omställningen av ekonomin och Nordens konkurrenskraft. I en mera informell kommentar efterlyste Kjelsberg mera långsiktigt tänkande hos politikerna. Kjelsberg pekade på att politikerna tycker om att börja nya projekt för att vinna röster i val, men det gäller också att slutföra redan påbörjade projekt för att uppnå långsiktighet. Problemet med många olika påbörjade projekt torde hänga ihop med att det nationella perspektivet är rätt begränsat med tanke på att båda miljöfrågor och ekonomin är i huvudsak nordiskt gränsöverskridande till sin natur. Exempelvis torde det vara lättare att formulera långsiktiga planer för komma åt miljöproblemen i Östersjön och skapa en förnuftig grön reglering av det nordiskt gränsöverskridande näringslivet i ett nordiskt förbund.

Risto E.J. Penttilä talade varmt för en Hyperloopförbindelse som en stor ekonomisk möjlighet för Norden. Hyperloop är ett nytt revolutionerande transportsystem. Det finns redan långtgående planer för en förbindelse mellan Sverige och Finland som skulle gå via Åland. Näringslivet är starkt nordiskt integrerat och som bäst pågår även en renässans inom nordisk kultur. I Norden finns dessutom ett sammanhållande kitt i form av: historia, samhällsmodell, språk, religion – även i sekulariserad form, folkligt förankrad nordism, och geografi som nordlig periferi i Europa. Ett nytt snabbt transportsystem som sammanbinder allt detta skulle utgöra en fantastisk helhet. Hyperloopförbindelsens betydelse för det nordiska är alldeles för stor för att det går att skriva om det på några enstaka rader i detta referat. Utan ett nordiskt förbund av något slag är det dock svårt att se hur en Hyperloopförbindelse skulle kunna leva upp till hela sin potential. Liksom dagens pendlare på Öresundsbron fastnar i id-kontroller så finns det även en uppenbar risk för att framtida Hyperloopresenärers vardag skulle försvåras av gamla och nya nordiska gränshinder.

Trots den breda och hela tiden växande nordiska integrationen finns det fortsättningsvis många gränshinder de nordiska länderna emellan. I diskussioner efter seminariet framkom röster som menade att gränshindren dessutom ser ut att bli flera. ID-kontrollerna på Öresundsbron är kanske det mest uppenbara och trängande exemplet på hur ont blivit värre. Det nordiska gränshinderrådet jobbar i motvind i och med att de lappar gränshinder då de redan uppstått. Det finns få möjligheter att stoppa gränshinder före de uppstår. Mera lagstiftningssamarbete, som t.ex. rekommenderas av Kimmo Sasigästkolumnistplats på Yggdrasil.fi, kan ses som en möjlig till gränshinderrådet kompletterande preventiv strategi. Men utan ett nordiskt förbund av något slag är det osannolikt att Norden någonsin kommer att uppnå den politiska tyngd som behövs för att komma nära en nollvision för gränshindren.

Vad kostar gränshindren för Norden och går det att uppskatta storleken på framtida investeringar som aldrig görs på grund av gränshindren? Jag ställde frågan under seminariet. Enligt en av seminariedeltagarna hade det gjorts ett försök för några år sedan att uppskatta vad gränshindren kostar Öreundsregionen, men det var för svårt att räkna ut så konsulterna gav upp. Tanken bakom min fråga var att om man kunde få fram en siffra av något slag som visar på hur stora förlusterna är så vore det också lättare att visa på vad man kunde vinna på att avlägsna gränshindren. Denna siffra skulle alltså främst ha ett pedagogiskt åskådliggörande syfte. Vi vet redan svaret på frågan och det är att gränshindren kostar Norden väldigt mycket.

Christian Sourander

Verksamhetsledare för Yggdrasil.fi

 

 

 

Nyt nordisk topmøde: Nordic Economic Forum

Publicerat 5 januari, 2017 | Kommentera

Föreningen Norden..Intervjun är skriven av Esben Ørberg som är redaktör för tidskriften Norden NU.  Norden NU är partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Danmark. En länk till hela Nr 1 – 2017  med samtliga artiklar hittas här.

Vi trænger til ny styrke i det nordiske samarbejde, mener Mogens Jensen, som peger på et nordisk økonomisk forum, som skal samle aktører fra erhverv, politik og kultur, som ellers ikke mødes.

– Norden bør fra 2018 etablere en moderne pendant til World Economic Forum i Davos i Schweiz. Vi skal samle politikere, embedsmænd, erhvervs- og kulturpersoner samt repræsentanter fra civilsamfundet, lyder det fra Foreningen Nordens formand Mogens Jensen. Han begrunder det nordiske topmøde med behovet for et stærkere nordisk samarbejde på tværs af samfundets sektorer:

– Det er ikke et samarbejde, hvor man tager noget fra nogen. Det er en ny platform, som skal imødegå de nordiske udfordringer, lyder det fra Mogens Jensen, som giver to eksempler på aktuelle samfundsdagsordener, som kan blive løftet regionalt og internationalt, hvis Norden går sammen:

– Som en del af målsætningerne fra COP 16 i Paris står vi med den globale grønne omstilling. Det er oplagt at løfte omstillingen gennem en nordisk indsats for at fremme grønne virksomheder i Norden. Man kunne også tage håndteringen af udkantsområder, ikke kun i taler, men i en række arbejdsgrupper både før og efter topmødet.

Han minder om, at Foreningen NORDEN i flere år har arbejdet med at sætte nøgleaktører fra erhvervslivet sammen. Senest på en stor konference i 2014, hvor store virksomheder og organisationer var repræsenteret sammen med de faglige organisationer.

Aktivitet mellem møderne

– Topmødet skal være kulminationen på en aktiv proces mellem møderne. Arbejdsgrupperne skal udforske og realisere så meget som muligt mellem møderne, som kan afsluttes med præsentation af resultaterne for en stor gruppe af borgere – fysisk til stede og online, siger Mogens Jensen, som ser så- vel Nordisk Ministerråd som Nordisk Råd som stærke og nødvendige medspillere i de kommende års arbejde med at skabe tilslutning til den nye platform.

Mødet skal finde sted på en fast dato hvert år, men skifte geografisk placering, således at samtlige nordiske lande over tid bliver værtsland. Den konkrete topmødeide stammer fra konsulenterne Dalberg, som har specialiseret sig i udviklingsprojekter af grænseoverskridende karakter inden for undervisning, miljø, byplanlægning, finansiering, landbrug m.m.

Nordiska rådet öppnar kontor i Bryssel – vågar de nordiska politikerna visa musklerna?

Publicerat 2 januari, 2017 | Kommentera

Att Nordiska rådet öppnar ett kontor i Bryssel är en signal om att allt fler nordiska politiker inser att det är dags att på allvar politisera det nordiska samarbetet. Den EU-skeptiska nordiskt intresserade allmänheten väntar på konkreta resultat, men den kommer inte att vänta för evigt. 

Yggdrasil genomförde inför EU-parlamentsvalet 2014 en undersökning som visade att en majoritet av EU-parlamentsvalskandidaterna ansåg att en nordisk tvärpolitisk grupp i EU-parlamentet vore en bra idé. Den tvärpolitiska gruppen låter ännu vänta på sig, men att Norden bör synas och höras och att det finns ett värde i att agera gemensamt är en viktig insikt som tycks finnas hos allt fler nordiska politiker. Nordiska rådet har nyligen beslutat om att öppna ett kontor i Bryssel med uppgiften att koordinera nordiska träffar mellan de nordiska Europaparlamentarikerna och Europaparlamentarikerna och medlemmarna i Nordiska rådet.

Tajmingen för kontorets öppnande är intressant. EU-kommissionär Katainen påstår i en intervju för HBL (6.12.2016) att det i kölvattnet av Brexit och den tilltagande EU-skepticismen uppstått ett ”maktvakuum” i EU. Ett vakuum och ökat spelrum som kan fyllas för de länder som är aktiva i EU. Om detta är en EU-utopists önsketänkande för att skapa mera intresse för EU hos allmänheten eller en reell möjlighet återstår att se.

Yggdrasilredaktionens råd till de politikerna som kommer att ta del av det nya kontorets tjänster är att våga tänka stort och fritt. Lyft fram de stora idéerna som förutom de fria marknaderna också tar socialpolitiken över statsgränserna in i framtiden. Exempelvis bör det nordiska medborgarskapet och den nordiska förbundsstaten diskuteras förbehållslöst. Istället för att vara överdrivet försiktiga bör de nordiska politikerna vara modiga och tydliga i försvarandet och vidareutvecklandet av den nordiska modellen. Diskutera även sådant som med tanke på reglerna och maktkonstellationerna i dagens EU skulle vara svårgenomförbart. Med tanke på den ökande EU-skepticismen är det möjligt att morgondagens EU kommer att se annorlunda ut.

Den lilla minoritet nordiska politiker som tycker att marknadslösningar på de multinationella storföretagens villkor är universallösningar har sedan länge klappat i händerna åt EU:s utveckling. Med EU har de haft en hävstång att trumfa igenom sin vilja i, och förbi, nationalstaternas parlament. Alla EU vurmande nordiska politiker med vänstersympatier, eller ens de som är välvilligt inställda till nordisk välfärdspolitik, skall nu upp till bevis. Ta kommissionär Katainen på orden och visa ledarskap genom att formulera gemensamma nordiska ståndpunkter med socialpolitisk relevans för Norden och driv igenom dessa i EU. Nordiska rådets sekretariat kommer att finnas där för att hjälpa till med det praktiska. Den allt mera EU-skeptiska och nordiskt sinnade allmänheten väntar på konkreta resultat. Men de kommer inte att vänta i all evighet förrän de söker sig till andra politiska alternativ.

Christian Sourander

Verksamhetsledare för Yggdrasil.fi 

Norden – en solidarisk region

Publicerat 8 november, 2016 | Kommentera

Föreningen Norden..Artikeln är skriven av Line Barfod för tidskriften Norden NU.  Norden NU är partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Danmark. En länk till hela Nr 4 – 2016 med samtliga artiklar hittas här.

Der er brug for en ny nordisk vision, som både borgere, politikere, virksomheder og civilsamfundsorganisationer kan engagere sig i. Lad os kalde den for Norden – en solidarisk region. Solidaritet både internt i de enkelte lande og mellem mennesker. Solidaritet både mellem de nordiske lande og solidaritet med resten af verden.

Vi tager alle det nordiske samarbejde for givet. Det nordiske samarbejde er et af de ældste og mest omfattende regionale samarbejder i verden. I århundreder førte vi krige indbyrdes, og nogle lande var kolonier af andre lande. Men det lykkedes at lægge stridighederne væk og i stedet opbygge stærke bånd og samarbejder.

Men nu er det nordiske samarbejde under et så voldsomt pres, at det har resulteret i, at der er kommet grænsekontrol for første gang i mange, mange år. Og mange efterlyser stærke mænd/kvinder, der gennemtvinger nye regler i stedet for at afvente lange demokratiske drøftelser.

Det nordiske samarbejde bygger på respekt for de nationale forskelle og ligheder. Respekt for mindretal og den enkeltes frihed i fællesskabet.

I skyggen af første verdenskrig blev de første Foreningen Norden stiftet i Danmark, Sverige og Norge, og de indledte hurtigt et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden under mottoet ‘Kendskab giver venskab’. Stifterne håbede, at man ved øget samarbejde og forståelse kunne undgå endnu et krigsmareridt. En opgave, der desværre stadig er aktuel i forhold til verden omkring os.

Verdens ledere har i FN vedtaget den mest ambitiøse plan nogensinde for at skabe en bedre verden. Norden ligger i top i forhold til at opfylde de 17 verdensmål. Vi kan se, at den udvikling vi har haft i Norden med udgangspunkt i de fælles nordiske værdier: lighed, tillid, lav magtdistance, inklusion, fleksibilitet, respekt for naturen, protestantisk arbejdsetik og æstetik, har betydet, at vi er nået længere end resten af verden i forhold til at opfylde verdensmålene.

Men også i Norden har vi et stykke vej, før vi har afskaffet fattigdom, skaffet anstændige jobs til alle, med lige løn for kvinder og mænd, nedbragt brugen af fossile brændstoffer og etableret bæredygtigt forbrug samt alle de øvrige mål.

Jeg mener derfor, at der er brug for en ny nordisk vision, som både borgere, politikere, virksomheder og civilsamfundsorganisationer kan engagere sig i.

Det kunne f.eks. være: Norden – en solidarisk region. Det kan både være solidaritet internt i de enkelte lande mellem mennesker. Det kan være solidaritet mellem de nordiske lande og det kan være solidaritet med resten af verden.

Hemmeligheden bag det nordiske velfærdssystem: Tårnhøj tillid

Publicerat 6 november, 2016 | Kommentera

Föreningen Norden..Intervjun är skriven av Esben Ørberg som är redaktör för tidskriften Norden NU.  Norden NU är partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Danmark. En länk till hela Nr 4 – 2016  med samtliga artiklar hittas här.

Den offentlige sektor er enorm, skatterne høje og guleroden for at tage arbejde er slatten. Alligevel er de nordiske lande blandt verdens rigeste. Svaret skal findes i den tillid, vi har til hinanden. Professor Gert Tinggaard Svendsen fortæller om Nordens sociale kapital, som vi ikke må tage for givet.

Da Gert Tinggaard Svendsen som ung studerede i USA, fik han ofte stillet det samme spørgsmål: Hvorfor går det så godt i Norden? Den unge dansker kunne ikke svare, men i dag – 20 år senere – har han fundet svaret: Social kapital i form af tillid:

– Tillid er kernen i social kapital, den nordiske X faktor er tillid. Tillid kendetegner vores kultur. Vi er små lande, som ikke kan alt selv, og vi er afhængige af hinanden. Vi har lært, at tillid virker. Vi trives med tillid og tjener penge på det.

Tjener penge?

– Ja, tillid er en god forretning. Man sparer transaktionsomkostninger, når man stoler på hinanden og opfører sig ordentligt. Modsat koster kontrol kassen. Kontrol tager tid og er dræbende for tilliden. Det skal vi huske på.

Gør vi ikke det?

– Vi bør være mere bevidste om betydningen af tillid. Vi tænker, at det er vel ikke noget særligt. Sådan er vi jo bare. Ja, men forskere over hele verden er imponerede, betragter Norden som enestående, som en undtagelse, og Danmark som et eventyrland. Forskerne mener nemlig, at vi her i Norden kan give svaret på, hvor tilliden kommer fra. Fordi vi har mest af den i verden. Det skal vi skønne på. Vi må ikke ødelægge den fælles kulturarv, som tillid er.

Er der risiko for det?

– Måske. Det udbredte ledelsesbegreb New Public Management baserer sig på kontrol, men overkontrol er penge ud af vinduet og ødelæggende for et tillidssystem, som virker. Det er vigtigt at forstå, hvordan social tillid kan forsvinde igen. Problemet opstår, hvis for mange begynder at snyde. Så bryder systemet sammen, fordi vi holder op med at få gevinst ud af at stole på hinanden.

Er magteliten i Norden enig med dig?

– De fleste kan se, at tillid sparer penge – og i øvrigt giver øget lykkefølelse. Men folk, der lever af kontrol, har ingen interesse i at afvikle kontrollen, og dem, man kontrollerer, skal også bruge tid på at blive kontrolleret. Det bliver man desuden i dårligt humør af.

Er det dokumenteret?

– Ja, mistillid producerer testosteron, som bevirker, at man vil hævne sig. Hvem bliver ikke i dårligt humør, hvis chefen vil kontrollere? Modsat er det rart at udvise og modtage tillid. Når vi samarbejder udskiller hjernen et andet hormon, oxytocin, som giver følelse af velvære

Hvordan finder vi da den rigtige blanding mellem kontrol og tillid?

– Den har vi. Fordi vi i Norden har mest tillid, har vi også mindst kontrol. Lenin sagde, at tillid er godt, men kontrol er bedre. Jeg siger, at kontrol er godt, men tillid er billigere.

Hvor kommer tilliden da fra?

– Vi skal tilbage til 1660 og Frederik d. III, som historikeren Mette Frisk Jensen har beskrevet. Fra 1660 og fremefter bliver korruption i stigende grad effektivt straffet og betragtet med foragt. Den tankegang gælder stadig og er gavnlig for tilliden. Man kan ikke bestikke sig til offentlige ydelser. Korruption øger udgifterne og gør også private investeringer usikre. De bedste virksomheder taber kontrakter, hvilket giver ulige konkurrenceforhold. Da det ikke er dem, der leverer de bedste priser eller højeste kvalitet, som får ordrerne, bliver den samlede effektivitet for samfundet ringere. Det er en stor hindring for økonomisk og social udvikling.

Hvordan kan du som forsker forklare, hvorfra tilliden mellem de enkelte nordboere kommer fra i et længere historisk perspektiv?

– Overalt hvor mennesker mødes, er tillid et nøglebegreb. Både på handelspladser og i foreninger. Vikingetidens handelspladser var baserede på, at et ord er et ord. Handelen udsprang med Hedeby som centrum i Danmark, Birka i Sverige og Kaupang i Norge. Da vikingerne ikke kunne læse og skrive, som man kunne i kulturerne omkring Middelhavet, blev vore forfædre afhængige af tillid. Hvis man snød, var det svært at komme igen på markederne. Den sociale sanktionsmekanisme indebar – og indebærer – at hvis nogen snyder, er vi rigtig hårde. Som vikingerne var det! Hvis man derimod har lavet en vellykket handel, vil man blive spurgt, om man har mere til salg.

– De smarteste erhvervsledere i dag har da også for længst fundet ud af, at jo højere tillid, jo nemmere er det at gå ind i et nyt marked i et nyt land. Det er så let at indgå forretningsaftaler i Norden. Derfor begynder mange i de andre nordiske lande og bevæger sig derfra med små skridt ud i verden. Det virker!

Hvad med de steder, hvor vi bor og færdes til daglig. Hvilken betydning har de for den sociale tillid?

– De folkelige mødesteder havde – og har – stor betydning for tilliden. Højskoler, forsamlingshuse, sportshaller, foreninger. Her er det svært at færdes, hvis man har taget nogen ved næsen. Tillid skabes ifølge den amerikanske politolog Robert Putnam ansigt til ansigt i de frivillige organisationer og små samfund, hvorefter denne ’individuelle’ tillid spredes ud i samfundet som social tillid til de fleste andre mennesker. Putnam mener endda at kunne forklare det bratte fald i social tillid i USA med, at efterkrigsgenerationerne bruger deres fritid foran tv-skærmene snarere end at mødes ansigt til ansigt i frivillige organisationer. Han kalder det for ’privatisering af fritiden’.

Hvad betyder tillid på arbejdspladsen? 

– Den gode arbejdsplads er præget af tillid, hvor ledelsen ikke blander sig i småting. Hvis du som leder uddelegerer og viser folk tillid, er det som at give folk en gave. Undersøgelser viser, at produktivitet og kvalitet af arbejdet er højere, når virksomheden viser tillid til de ansatte. Arbejdsmiljøet bliver bedre, og sygefraværet falder.

Men er kontrol ikke nødvendig for at undgå snyd og slendrian?

– Jo, med måde. Vi oplever ofte, at kontrollen griber om sig og giver kortsigtede profitter fra politisk side. Når en brist i systemet bliver bragt frem i pressen, lover politikerne typisk mere kontrol. Man siger: Det må aldrig ske igen, og så øger man kontrollen – og det er den lette løsning, som viser sig at blive dyr på sigt. Jo, en vis kontrol er nødvendig, men overdreven kontrol er ressourcespild og gør det desuden mindre sjovt at gå på arbejde.

Nordisk bolagsstyring – tillsammans är vi starkare

Publicerat 7 oktober, 2016 | Kommentera

Bild: Johan Aalto

Bild: Johan Aalto

Johan Aalto är advokat och lagman.

Börsbolag och deras ägare påverkas i allt högre grad av hur omvärlden ser på vår bolagsstyrningsmodell. Internationella institutionella investerare definierar sina egna kriterier i detta hänseende och ställer konkreta krav. Också här kunde de nordiska länderna agera tillsammans.

Per Lekvall, en tongivande expert på svensk och nordisk bolagsstyrning, publicerade den 7.3.2016 på Yggrdasil.fi en utmärkt kolumn om den nordiska modellen för bolagsstyrning och hur den modellen kan och bör utnyttjas och vidareutvecklas.

De nordiska särdragen på detta område har sedan länge intresserat forskare och yrkesutövare. För den intresserade kan till exempel rekommenderas en färsk doktorsavhandling av kollegan Klaus Ilmonen ”Dynamics of EU Corporate Governance Regulation – Nordic Perspectives” . I avhandlingen noterar Ilmonen bl.a. att tillgängliga index som mäter ”kvaliteten” av olika bolagsstyrningssystem inte nödvändigtvis beaktar de nordiska särdragen. Kunde ett Nordiskt index vara ett alternativ?

Det är viktigt att förstå att dessa frågor inte endast har ett akademiskt intresse. Börsbolag och deras ägare påverkas i praktiken av hur omvärlden ser på vår bolagsstyrningsmodell. Låt mig ge några exempel.

Institutionella investerare har i allt högre grad definierat sina egna kriterier för god bolagsstyrning. De ställer antingen själva krav på börsbolag i olika länder, eller agerar via företag som tillhandahåller administrativa tjänster för institutionella aktieägare (till exempel Institutional Shareholder Services Inc. (ISS)). Också nordiska institutionella investerare har aktiverat sig (till exempel Norges Bank Investment Management som förvaltar den norska oljefonden). Det är inte ovanligt att institutionella investerare på börsbolags bolagsstämmor röstar emot förslag som de upplever stå i strid med deras egna riktlinjer och principer. I värsta fall kan börsbolaget i fråga av just dessa orsaker hamna på någon form av svart lista. Att sedan många andra aktieägare följer de institutionella investerarnas exempel ger frågan ytterligare tyngd.

Enskilda börsbolag, i vissa fall även lokala självreglerande sammanslutningar, har utsatts för hård press från internationella institutionella investerare att ändra sådan praxis som dessa investerare inte anser hålla internationella mått. Detta kan förvisso i det enskilda fallet vara påkallat men kan även leda till godtyckliga krav som inte i tillräcklig mån beaktar till exempel regionala och ekonomiska särdrag.

En fråga som aktualiserats i Sverige och Finland under de senaste åren är hur börsbolags styrelser väljs. I Finland sköts valberedningen antingen av styrelsens nomineringskommittésom består av ett antal styrelsemedlemmar eller av aktieägarnas nomineringsråd som består av representanter för de största aktieägarna. I Sverige sköts valberedningen i börsbolagen av aktieägarnas nomineringsråd. Förslaget till ny styrelse baserar sig i båda länderna på en avvägd helhetsbedömning med beaktande av kraven på kompetens, diversitet mm. I förslaget som ingår i bolagsstämmokallelsen indikeras ofta även vem som skall agera styrelseordförande. I Finland och Sverige är det brukligt att bolagsstämman behandlar förslaget till ny styrelse som en helhet.

Institutionella investerare har nu krävt att förslaget till ny styrelse skall göras som individuella förslag sålunda att aktieägarna skilt röstar om varje enskild ny medlem. Man har hävdat att det nuvarande systemet är omodernt, att det skiljer sig från praxis i de flesta andra länder och att en individuell omröstning stärker ägarnas möjligheter att hålla enskilda styrelsemedlemmar ansvariga. Individuell omröstning möjliggör enligt de institutionella investerarna att aktieägarna kan låta bli att välja någon av de föreslagna medlemmarna eller på annat sätt indikera missnöje med en enskild kandidat.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har bemött kraven och sammanfattat motiveringarna till varför det inte finns skäl att genom en regeländring frångå det nuvarande systemet. Man hänvisar till de möjligheter som den svenska aktiebolagslagen redan nu tillhandahåller (bland annat har aktieägare de facto rätt att på stämman kräva individuell omröstning, något som dock utnyttjas mycket sällan). Kollegiet ser styrelsen som ett noga sammansatt team som utgör en helhet. Ansvarsfrågorna är redan reglerade i lag och genom rättspraxis – en individuell omröstning skulle inte tillföra något nytt, men skulle däremot kunna ge olika medlemmar olika legitimitet vilket inte är önskvärt.

Det välmotiverade ställningstagandet är mycket långt tillämpligt även i Finland. Att på de anförda grunderna ändra ett i mitt (och många andras) tycke välfungerande system är inte påkallat. En ändring av denna i sig rätt tekniska aspekt på val av styrelse skulle sannolikt kräva en ändring av hela valberedningssystemet.

Detta är inte ett isolerat fenomen. Trycket från de institutionella investerarna kommer att öka. Vi har skäl att öka samarbetet i Norden även på detta område om vi önskar upprätthålla en i vårt tycke välfungerande och motiverad praxis. Därigenom blir vi starkare – något som inte är helt oväsentligt i en allt tuffare globaliserad investeringsvärld.

Johan Aalto

advokat, lagman

Nordiska Ministerrådets skatteparadisprojekt – en nordisk framgångssaga

Publicerat 26 september, 2016 | Kommentera

Bild: Per Olav Gjesti

Bild: Per Olav Gjesti

Bild: Torsten Fensby

Bild: Torsten Fensby

En vacker sommarkväll under ett möte i Paris 2005 träffades en svensk OECD-anställd och OECD-delegaterna för Danmark, Finland och Norge över en öl och diskuterade hur man skulle kunna bryta dödläget i OECD med att bekämpa skatteparadis. Diskussionen skulle komma att så det första fröet till det sannolikt mest framgångsrika projekt som bedrivits under nordiska Ministerrådets regi. De nordiska länderna hade tidigare framförhandlat flera nordiska avtal på skatteområdet, dock alltid i rollen som varandras motparter. Nu togs det unika beslutet att Norden skulle sitta på samma sida av förhandlingsbordet och förhandla gemensamt mot skatteparadis. Torsten Fensby, som var projektledare för förhandlingarna och Per Olav Gjesti, som var ordförande för projektets styrgrupp, redogör nedan som gästkolumnister för Yggdrasil.fi för hur Norden lyckades med en bedrift som ännu idag saknar motstycke i övriga världen.1

1. Bakgrund

Under perioden 1996-2002 bedrev OECD ett omfattande arbete för att bekämpa sekretess i skatteparadis och andra former av skadliga skatteregimer på global basis. Arbetet resulterade i snabba framsteg. Dels började flera OECD-länder i slutet på 90-talet att avveckla skatteregimer som ansågs uppmuntra illojal skattekonkurrens, dels förmådde OECD under 2001-2002 ett stort antal skatteparadis att göra politiska åtaganden om att börja ingå informationsutbytesavtal på skatteområdet.2 Detta arbete skulle dock få ett abrupt slut. Den år 2001 nytillträdda amerikanska Bush-administrationen markerade ganska snart att de var föga intresserade att bekämpa internationell skatteflykt under OECDs ledning och hindrade därför även övriga OECD-länder från att driva frågan vidare. Detta medförde att OECD-arbetet med skatteparadisen i realiteten kollapsade under 2002.

Genom det norska ordförandeskapet i OECDs arbetsgrupp mot internationell skatteflykt3 hade Norden under många år spelat en framträdande roll i den globala kampen mot sekretess på skatteområdet. Frustrationen bland flera nordiska länder var därför stor över att USA blockerade alla möjligheter till framsteg i frågan på OECD-basis. Det enda sättet för de nordiska länderna att kunna göra fortsatta framsteg på området var således att så att säga lyfta frågan – såvitt beträffade Norden – ut ur OECD. Efter konsultation mellan de nordiska ländernas Finansdepartement upprättades en projektansökan om finansiering av gemensamma nordiska förhandlingar med skatteparadis som under våren 2006 antogs av nordiska Ministerrådet.4

2. Skatteparadisprojektets målsättning

Skatteparadisprojektet startades upp den 1 juli 2006. Projektets primära syfte var att underlätta för de nordiska länderna att ingå informationsutbytesavtal på skatteområdet med skatteparadis. OECD hade under 2000-talet identifierat 50 stater som hade banksekretess eller annan sekretessbaserad lagstiftning som hindrade insyn på skatteområdet. Målsättningen med projektet var inledningsvis att försöka ingå informationsutbytesavtal med några av de för Norden viktigaste skatteparadisen. Projektets sekundära målsättning var att koordinera och generellt stärka de nordiska ländernas ansträngningar för att bekämpa internationell skatteflykt.

Huvudsyftet med att hålla förhandlingarna på nordisk basis var dels att frigöra Norden från OECDs (läs USAs) försök att blockera arbetet, dels att förbättra Nordens förhandlingsposition gentemot berörda skatteparadis. Det var uppenbart att ett nordiskt lands möjligheter att kunna få till stånd förhandlingar med ett skatteparadis var små om det agerade på egen hand. Det blev helt enkelt svårare för skatteparadis att tacka nej till förhandlingar när Norden gemensamt ”knackade på dörren”. Vidare stod det klart för de nordiska länderna att projektet innebar startskottet på uppbyggandet av ett helt nytt avtalsnät på informationsutbytesområdet. En samordning av de nordiska förhandlingarna skulle därför medföra betydande kostnadsbesparingar.

3. Genomförandet

Norden inledde regelrätta förhandlingar med Isle of Man i januari 2007 och med Jersey och Guernsey senare under våren samma år. Det var ingen tillfällighet att förhandlingar startades med just dessa stater. Dels hade Isle of Man, Jersey och Guernsey själva aviserat att de var – under vissa förutsättningar – villiga att inleda förhandlingar med Norden, dels var dessa stater centrala aktörer på sekretess- och finansområdet. Förhoppningen var att om Norden lyckades ingå avtal med dessa stater skulle detta kunna utlösa en ”domino-effekt” och resultera i att även andra finansiella offshorecentra skulle vilja inleda förhandlingar med Norden. De nordiska länderna undertecknande informationsutbytesavtal med Isle of Man i oktober 2007 och knappt ett år senare också med Jersey och Guernsey.

Den internationella reaktionen lät inte vänta på sig. De nordiska framgångarna medförde att avtalsförhandlingar startades upp mellan ett flertal OECD-länder och finansiella offshorecentra. Den ”domino-effekt” Norden hoppades på uppstod också. Flera kända offshorecentra som Bermuda, Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna kontaktade Ministerrådet och önskade inleda förhandlingar med Norden om ingående av informationsutbytesavtal.

Kombinationen av uppsvinget på förhandlingsfronten och en nytillträdd Obama-administration medförde också att OECD-länderna började ta tag i problemen kring skatteparadis med förnyad kraft. Frankrike arrangerade i oktober 2008 ett ”högnivåmöte” i vilket ett tjugotal OECD-länder deltog. Vid mötet bestämdes att krafttag skulle tas mot stater som vägrade ingå informationsutbytesavtal och i april 2009 höll G20 ett möte som närmast utgjorde en ”big bang” på skatteparadisområdet. Under hot om straffåtgärder tvingade G20 samtliga världens stater att göra ett åtagande om att börja utbyta information på skatteområdet.

I kölvattnet av dessa händelser undertecknade de nordiska länderna informationsutbytesavtal med flera kända finansiella offshorecentra som Bermuda, Caymanöarna, Brittiska Jungfruöarna och Curacao. Vidare aviserade ytterligare ett tjugotal stater att de önskade inleda förhandlingar om ingående av informationsutbytesavtal med Norden.

OECD upprättade på uppdrag av G20 på senhösten 2009 ett nytt globalt Forum för transparens och informationsutbyte på skatteområdet. Det nya forumets syfte var att säkerställa att världens länder faktiskt uppfyllde sina åtaganden. Globala Forumet uppställde omedelbart som inledande krav att samtliga stater i världen måste ingå åtminstone ett dussintal informationsutbyteavtal.

Norden blev nu plötsligt en prioriterad förhandlingspartner. För att undkomma potentiella straffåtgärder från G20 behövde flertalet skatteparadis snabbt ingå minst tolv informationsutbytesavtal och Norden kunde erbjuda sju avtal ”på ett bräde”. Ju snabbare de nordiska länderna kunde ingå avtal, ju mer intresserade var staterna av att vilja förhandla med just Norden. För att erhålla ett globalt nätverk av informationsutbytesavtal med skatteparadis behövde de nordiska länderna ingå 50 avtal. Vid utgången av 2010 hade de nordiska länderna inom ramen för projektet redan undertecknat 29 informationsutbytesavtal. Utöver dessa avtal hade också flertalet nordiska Finansdepartement på bilateral basis ingått Protokoll med Belgien, Luxemburg, Schweiz, Singapore och Österrike om att uppdatera artikeln om informationsutbyte i existerande skatteavtal i syfte att kunna utbyta bankinformation. Det innebar att Norden vid 2010 års slut hade ingått totalt 34 avtal med skatteparadis om informationsutbyte.

Förhandlingsklimatet kom dock att förändras negativt under 2011. De skatteparadis med vilka Norden ännu inte hade avtal visade ett allt svalare intresse av att vilja ingå informationsutbytesavtal med de nordiska länderna. I vissa fall hade dessa stater redan ingått ett visst antal avtal om informationsutbyte och ansåg sig därför ha uppfyllt G20s och globala Forumets minimikrav på informationsutbyte. Alternativt ville de ingå avtal om undvikande av dubbelbeskattning ”som betalning” för att börja utbyta information. I ett fåtal fall var intresset svalt att överhuvudtaget vilja implementera det politiska åtagandet om informationsutbyte.

De följande tre åren bedrev Norden ett mödosamt och mycket delikat förhandlingsarbete för att få till stånd nya informationsutbytesavtal. Norden skulle dock komma att få draghjälp av det nya globala Forumet. Dels övergav globala Forumet tröskeln på minst 12 avtal och krävde nu istället att världens alla stater måste ingå informationsutbytesavtal med alla stater som framställer önskemål om detta. Dels ville alla finansiella offshorecentra undvika att bli stämplade som ”non-compliant” i globala Forumets granskningsgrupp. Detta medförde att en stat helt enkelt fick svårt att neka att ingå avtal med Norden när det var deras tur att bli granskade av det globala Forumet. Efterhand gav det ena kvarvarande skatteparadiset efter det andra efter för de politiska påtryckningarna från Nordens och globala Forumets sida och ingick informationsutbytesavtal med de nordiska länderna. Förhandlingarna med vissa centrala skatteparadis som Panama, Förenade Arabemiraten (Dubai) och Hong Kong (Kina) tog mer än tre år att slutföra. De nordiska länderna undertecknade det femtionde och sista avtalet med Förenade Arabemiraten var för sig under perioden november 2015 – maj 2016. Det innebär att Norden nu har etablerat ett komplett nät av avtal om informationsutbyte med samtliga finansiella offshorecentra i världen.

4. Resultatet av projektet

Resultatet av skatteparadisprojektet har överträffat alla förväntningar. När projektet startades gjorde nordiska Ministerrådet bedömningen att det fick betraktas som ”mycket framgångsrikt” om utfallet blev att ”flera avtal slöts mellan skatteparadis och de nordiska länderna”. Kort efter de första avtalsundertecknandena med Isle of Man i oktober 2007 uttalade projektledaren att ”det kan ta årtionden innan vi kan säga att vi är färdiga”.5 Nio år senare har samtliga 45 finansiella offshorecentra som omfattades av förhandlingsprojektet undertecknat informationsutbytesavtal med de nordiska länderna. Vidare utbyter Belgien, Luxemburg, Schweiz, Singapore och Österrike numera bankinformation under föreliggande skatteavtal. Det innebär att de nordiska länderna är de första i världen att ha upprättat ett komplett nätverk av avtal med finansiella offshorecentra.

Projektet ”tajmades” oundvikligen väl. Endast några år efter projektstarten förde G20 upp frågan om informationsutbyte med skatteparadis på toppen av den internationella dagordningen, en omständighet som kom att accelerera de nordiska avtalsförhandlingarna. Det bör dock framhållas att Norden inte bara drog nytta av internationella politiska händelser utan också var en direkt del av dessa. Om inte Norden hade nått ett genombrott i avtalsförhandlingarna med Jersey, Guernsey och Isle of Man under 2007–2008 är det osäkert om kampen mot finansiell offshoreverksamhet hade tagit samma riktning de efterföljande åren.

Skatteparadis i dess traditionella betydelse med betongsäker sekretess och total avsaknad av insyn existerar inte längre. I dag kan de nordiska länderna ställa konkreta frågor till finansiella offshorecentra i alla typer av skatteärenden och erhålla konkreta svar. Vem är ägare av bolag X Ltd på Brittiska Jungfruöarna? Har Herr Y ett konto i A-banken i Liechtenstein? Är Fru Z förmånstagare i B-trusten på Caymanöarna? Det finns inte längre någon säker plats i världen för att undandra skatt. Informationsutbytesavtalen löser naturligtvis inte alla problem kring internationellt skatteundandragande, men konsekvensen av förhandlingsprojektet är att skattefuskaren numera sover sämre om nätterna. Hen får nu leva med oron att riskera att avslöjas via informationsutbyte.

I kölvattnet av det nordiska förhandlingsprojektet har de nordiska skatteverken också börjat samarbeta i frågor som rör tillämpningen av informationsutbytesavtalen. Samarbetet inleddes redan under 20086 och har sedan utvecklats genom upprättandet av det Nordiska nätverket mot internationellt skatteundandragande (”NAIS”). Nätverkets uppgift är att utveckla de nordiska skatteförvaltningarnas kompetens ifråga om utredning av internationellt skatteundandragande och informationsutbyte. Sedan det nordiska samarbetet startade på tillämpningsnivå har cirka 10 800 personer gjort eller står på kö att göra frivilliga rättelser i Sverige. Upptaxeringar och frivilliga rättelser har inbringat över 1,8 miljarder SEK till den svenska statskassan. Vidare visar svensk statistik på ett årligt nettoinflöde av kapital från offshorecentra till Sverige i mångmiljardklassen. Statistik från övriga nordiska länder pekar i samma riktning.

Den politiska kartan på det nordiska skatteområdet har ritats om för all framtid. Det går inte vrida klockan tillbaka. Det som Norden har uppnått på informationsutbytesområdet genom de gemensamma nordiska förhandlingarna kommer att få en permanent positiv offentligfinansiell effekt på de nordiska länders statskassor. Utöver att avtalen möjliggör för de nordiska skatteförvaltningarna att avslöja internationella skattefuskare kommer dessa också i framtiden att stimulera frivilliga rättelser och ha en allmänpreventiv effekt. Det kan tilläggas att avtalen också kommer bli det centrala verktyget i att utreda de fysiska och juridiska personer i Norden som identifierats genom panamadokumenten.

Respektive nordiskt land är var för sig ett litet land som har svårt att få sina ståndpunkter beaktade på internationell nivå. Skatteparadisprojektet visar dock med all tydlighet att när Norden agerar samfällt får de nordiska länderna en helt annan genomslagskraft på det internationella skatteområdet. Norden blir en partner som övriga världen måste lyssna på och som i större omfattning får gehör för sina intressen. Förhoppningsvis kommer skatteparadisprojektets framgångar kunna fungera som modell och också stimulera nordiskt förhandlingssamarbete på andra skatteområden i framtiden.

1 Detta inlägg utgör en delvis omredigerad version av avsnitt 4 i Fensby & Gjestis artikel, “OECDs globala forum och nordens arbete för att motverka internationellt skatteundandragande” (publicerad i svenska Skattenytt 2016 s. 212 och norska Skatterett 2016 s. 117).

2 Medförfattaren Fensby ledde förhandlingarna med skatteparadisen för OECDs räkning.

3 Medförfattaren Gjesti innehade ordförandeskapet i denna arbetsgrupp.

4 Grönland och Färöarna är självständiga gentemot Danmark i skattefrågor. Den nordiska förhandlingsgruppen bestod därför av sju stater.

5 Sju nordiska berättelser, Nordiska Ministerrådet, s. 8 (2008).

6 Initiativet togs av f.d. Skattedirektör Leif Rosenfeld på svenska skatteverket. Rosenfeld upprättade på ett tidigt stadium en handlingsplan och strategi för att få igång informationsutbytet och stimulera självrättelser på svensk och nordisk nivå. Denna handlingsplan styr än i dag de nordiska skatteverkens samarbete på området.

Norden behöver lagstiftningssamarbete

Publicerat 22 september, 2016 | Kommentera

Nu är det dags att återuppliva det nordiska och börja det nordiska lagsamarbetet igen.

kimmo-sasi

Kimmo Sasi. Bild: wikipedia

Kimmo Sasi är tidigare riksdagsledamot i Finland och f.d. president vid Nordiska rådet.

Det nordiska lagstiftningssamarbetet inleddes redan före inrättandet av Nordiska Rådet. Nordiska avtal och nordisk lagharmonisering var kärnan i nordiskt samarbete. Men sedan Finlands och Sveriges inträde i EU och Norges och Islands EES-avtal har de nordiska länderna koncentrerat sina lagstiftningsresurser i EU:s normskapande. Nu är det dags att återuppliva det nordiska och börja det nordiska lagsamarbetet igen.

Vi har lysande exempel på det nordiska lagstiftningssamarbetes framgång. Fri rörlighet i Norden och garanterat socialskydd för alla nordiska medborgare har varit viktiga steg för att göra livet lättare för nordiska medborgare. Men vi kunde också skapa en gemensam mobiltelefon standard NMT. Detta ledde till att två nordiska bolag Nokia och Ericsson blev världsledande på en framtidsbranch. Nordiska länder är små. Vi behöver ett större område att röra oss och en större marknad för företagen att växa.

Sedan Finlands och Sveriges inträde i EU och Norges och Islands anslutning till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har det nordiska samarbetet förändrats. Ministrars och parlamentarikers beslut har blivit mindre konkreta. De innebär oftast rekommendationer och utredningar. Den hårda kärnan, lagstiftningen, har försvunnit till Bryssel.

Idag finns en större efterfrågan på nordiska lösningar. Man känner sig trygg i Norden, därför finns det ett folkligt stöd att gå längre i det nordiska samarbetet än i EU-samarbetet. Politikerna borde ta den här utmaningen och söka områden på vilka Norden ska vara mera integrerat än resten av Europa.

Lagstiftningssamarbete har tre områden. Vi behöver nordiska avtal för att garantera att nordiska myndigheter samarbetar smidigt och effektivt. Nordiska beslut måste kunna verkställas i andra nordiska länder. Lagharmoniseringen gör livet över gränserna lättare. Man borde alltid jämföra vår lagstiftning med andra nordiska länders lagstiftning. Om vår lagstiftning avviker från andras nordiska länders normer, borde vi han en vettig förklaring till det. När man implementerar EU:s direktiv, borde det ske på samma sätt i alla nordiska länder för att inte skapa nya gränshinder.

Det finns två begränsningar för nordiskt lagstiftningssamarbete. Våra regler får inte vara i strid med EU:s författningar och direktiv. EU har kompetens på många områden. Den måste respekteras. Dessutom får vi inte diskriminera andra EU-medborgare i förhållande till nordiska medborgare. Alla EU-medborgare måste behandlas lika.

Det finns dock många områden på vilka EU inte har lagstiftningskompetens. Dessutom kan man tänka sig att ha mera fördjupad lagstiftning på EU:s kompetensområden, om det inte är direkt förbjudet. Det är klart att djupare regler måste gå i samma riktning som EU:s lagstiftning.

Likabehandling betyder inte att myndigheterna i Norden kan samarbeta mera effektivt med varandra än med andra EU-länders myndigheter. Om verkställigheten av olika beslut förbättras i Norden, kommer den regeln alla EU-medborgare tillgodo förutsatt att de har fått ett beslut i något av de nordiska länderna.

Dessutom har Finland och Sverige i sina anslutningsavtal meddelat till EU att de deltar i nordiskt samarbete. Detta kan tas hänsyn till i positiv bemärkelse om det uppstår osäkerhet om konflikt står mellan EU:s och nordiskt regelverk.

I myndighetssamarbete vore det viktigt att alla nordiska myndighetsbeslut eller information skulle kunna registreras automatiskt hos alla myndigheter. Kunde vi inte ha ett gemensamt nordiskt personnummersystem?

I lagharmoniseringen borde man på flera valda områden skapa nordiska lagmodeller. Varje nordiskt land skulle på basen av den modellen skriva sin egen lagproposition. Om regeringen eller riksdagen på någon punkt vill avvika från standardmodellen, borde det motiveras.

Människors och företags liv skulle avsevärt underlättas om sociallagstiftningen, bolagslagstiftningen och näringslagstiftningen skulle vara så harmoniska som möjligt. Byggnormerna borde efter lång väntas harmoniseras för att öka konkurrensen inom branschen. Alla nya digitala lösningar borde utan vidare få en nordisk lösningsmodell. Den lösningen kunde senare kopieras av EU.

En stor del av EU:s regelverk består av direktiv. De tillåter implementeringen av dem inom en viss ram. Om man tillämpar dem annorlunda i olika nordiska länder, leder det till gränshinder och vi får inte en gemensam nordisk marknad. På varje område borde de nordiska länderna komma överens om de vill ha maximal eller minimal tillämpning av reglerna. Sedan borde man komma överens mellan de nordiska länderna hur den nationella lagstiftningen skrivs. Då de nordiska länderna brukar ha likadana synpunkter i beredningsskedet av direktiven, borde detta inte vara svårt.

Genom lagstiftningssamarbete kunde de nordiska länderna fördjupa sina integration mera än resten av EU. Vi kunde visa åt andra EU-länder, hur bra våra lösningsmodeller fungerar. På det viset kunde vi stärka Norden som brand och ta en mera ledande roll i EU.

Kimmo Sasi

  • Facebook